top of page

Workshop

 • ورک شاپ کشف پتانسیل درون
  ورک شاپ کشف پتانسیل درون
  Sat, May 04
  Zoom
  May 04, 2024, 8:30 AM – 11:30 AM
  Zoom
  May 04, 2024, 8:30 AM – 11:30 AM
  Zoom
  در طول این کارگاه آموزشی، شما این فرصت را خواهید داشت که رازهایی را بیاموزید که به کشف قدرت، پتانسیل و هدف واقعی شما کمک می کند و شما به سمت کشف خود، رشد شخصی و رضایت درونی راهنمایی خواهید شد.
bottom of page